Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Căn cứ kế hoạch hoạt động y tế học đường năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Số 2 Nam Hoà, ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2020,  trường Tiểu học Số 2 Nam Hoà tổ chức khám, lập hồ sơ quản lý sức khoẻ học sinh toàn trường.

       Thành phần tham gia khám:

      + Trạm y tế : 06 cán bộ.

      + CB Y tế trường Tiểu học Số 2 Nam Hoà: 01 cán bộ

      + Cộng tác viên : 04 người .

       Một số hình ảnh cử buổi khám sức khỏe: