KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH