Thực hiện Kế hoạch PCGD, XMC năm 2021 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Đồng Hỷ;

Ngày 14/10/2021, Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2021 đối với xã Nam Hòa.

Nội dung kiểm tra: 

+ Kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2021

+ Kiểm tra các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm đạt chuẩn PCGD, XMC quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.