Ban giám hiệu

 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02803502467
  • Email:
   thaiphuong2681967@gmail.com Phụ trách chung tất cả các hoạt động của nhà trường
 • Trần Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02803502467
  • Email:
   huonghptl@gmail.com